LỊCH KHAI GIẢNG KHOÁ HỌC IELTS TẠI EDP

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC GIỜ HỌC KHAI GIẢNG THỜI LƯỢNG

IELTS BASIC

(0-3.5)

BA90 2 buổi/tuần 9h-11h 2/12 50h
BA91 2 buổi/tuần 14h-16h 3/12 50h
BA92 2 buổi/tuần 18h-20h 5/12 50h

IELTS FOUNDATION

(3.5-4.5)

FO88 2 buổi/tuần 20h-22h 9/12 60h
FO89 2 buổi/tuần 9h-11h 10/12 60h
FO90 2 buổi/tuần 14h-16h 12/12 60h

IELTS INTERMEDIATE

(4.5-5.5)

IN71 2 buổi/tuần 18h-20h 14/12 60h
IN72 2 buổi/tuần 20h-22h 24/12 60h

IELTS ADVANCED

(5.5-6.5)

AD60 2 buổi/tuần 14h-16h 7/12 70h
AD61 2 buổi/tuần 16h-18h 28/12 70h
KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC GIỜ HỌC KHAI GIẢNG THỜI LƯỢNG

IELTS BASIC

(0-3.5)

BA73 2 buổi/tuần 9h-11h 2/12 50h
BA74 2 buổi/tuần 14h-16h 3/12 50h
BA75 2 buổi/tuần 18h-20h 5/12 50h

IELTS FOUNDATION

(3.5-4.5)

FO87 2 buổi/tuần 20h-22h 8/12 60h
FO88 2 buổi/tuần 9h-11h 9/12 60h
FO89 2 buổi/tuần 14h-16h 14/12 60h

IELTS INTERMEDIATE

(4.5-5.5)

IN74 2 buổi/tuần 18h-20h 15/12 60h
IN75 2 buổi/tuần 20h-22h 26/12 60h

IELTS ADVANCED

(5.5-6.5)

AD60 2 buổi/tuần 14h-16h 13/12 70h
AD61 2 buổi/tuần 16h-18h 24/12 70h
KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC GIỜ HỌC KHAI GIẢNG THỜI LƯỢNG

IELTS BASIC

(0-3.5)

BA09 2 buổi/tuần 9h-11h 3/12 50h
BA10 2 buổi/tuần 14h-16h 5/12 50h
BA11 2 buổi/tuần 18h-20h 6/12 50h

IELTS FOUNDATION

(3.5-4.5)

FO10 2 buổi/tuần 20h-22h 10/12 60h
FO11 2 buổi/tuần 9h-11h 12/12 60h
FO12 2 buổi/tuần 14h-16h 13/12 60h

IELTS INTERMEDIATE

(4.5-5.5)

IN08 2 buổi/tuần 18h-20h 15/12 60h
IN09 2 buổi/tuần 20h-22h 23/12 60h

IELTS ADVANCED

(5.5-6.5)

AD08 2 buổi/tuần 14h-16h 17/12 70h
AD09 2 buổi/tuần 16h-18h 26/12 70h

Đăng ký tư vấn khoá học IELTS tại EDP